გრძელდება 50 %-იანი ფასდაკლების აქცია ტრეინინგ კურსზე: "საბანკო საქმე და სამართალი" + სტაჟირება ბანკში. თქვენ 2 თვიან კურსში ნაცვლად 300 ლარისა იხდით მხოლოდ 150 ლარს.

 

საბანკო საქმე და სამართალი

ჩვენი კურსდამთავრებულების უმეტესობა უკვე მუშაობს სხვადასხვა ბანკებში, ვულოცავთ მათ და ვუსურვებთ კარიერულ წინსვლას!!!

ტრეინინგი "საბანკო საქმესა და სამართალში" განკუთვნილია ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტთათვის, ასევე საბანკო სფეროში და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში მუშაობის დაწყებით დაინტერესებულ პირთათვის.
 
ტრეინინგი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს. თეორიულ კურსში ჩაგიტარდებათ ლექციები ორ საგანში: საბაკო საქმესა და საბანკო სამართალში, რომლის დასრულების შემდეგ გადიხათ ორ კვირიან სტაჟირებას "ტაოპრივატ ბანკში".
 
ლექცია მოიცავს: თეორიულ სწავლებას, პრქტიკულ ამოცანებს, კაზუსების ამოხსნას, ტესტებზე მუშაობას, დისკუსიას, სიტუაციურ ანალიზს.
 
ლექციების რაოდენობა: კვირაში 4 ლექცია, სულ 24 ლექცია.
ტრეინინგის ხანგრძლივობა: 45 დღიანი თეორიული კურსი + 2 კვირიანი სტაჟირება "ტაოპრივატ ბანკში", სულ 2 თვე.
 
 მსმენელებს უფასოდ გადაეცემათ სასწავლო ლიტერატურა და მასალები.
 
ტრეინინგის დასრულებისას ტარდება ტესტირება და გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. სტაჟირების დასრულებისას ბანკი გასცემს რეკომენდაციას და სტაჟირების დამადასტურებელ დოკუმენტს. წარმატებულ კურსდამთავრებულებს აქვთ ბანკში დარჩენის პერსპექტივა.
 
სასწავლო პროგრამა

საბანკო საქმე
 
1. თანამედროვე საბანკო სისტემა
2. ეროვნული ბანკი და მისი ფუნქციები
3. საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო ოპერაციები
4. "ბლუმბერგის" ელექტრონული სავაჭრი სისტემა
5. კომერციული ბანკების რესურსების და აქტივები
5. კომერციული ბანკების სავალუტო ოპერაციები
6. სავალუტო ბაზარი და ბანკების საკონვერსიო ოპერაციები
7. ბანკის საკრედიტო ოპერაციები და მათი ორგანიზება
9. კრედიტის დაბრუნების უზრუნველყოფის ფორმები
10. ბანკის საკრედიტო პოლიტიკა
11. დაკრედიტების პროცესი
12. საკრედიტო პროდუქტების მიმოხილვა
13. კრედიტის სხვადასვა სახობების გაცემისა და დაფარვის წესები
14. სასესხო ანგარიშების სახობები
15. კომერციული ბანკების ოპერაციები ფასიანი ქარალდებით (საემისიო, საინვესტიციო)
16. კომერციული ბანკების საშუამავლო ოპერაციები (ლიზინგი, ფაქტორინგი, სატრასტო, კონსალტინგური მომსსახურება)
17. ბანკის ფინანსური ანგარიშგების შეფასება
18. რისკები საბანკო საქმიანობაში და მისი მართვა
19. თანამედროვე საბანკო პროდუქტები
20. მომხმარებელთან შეხვედრის ორგანიზების სტანდარტები  საკრედიტო ექსპერტისათვის
21. პრობლემური სიტუაციების მოგვარების სტანდარტები
22. უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმები
23. საგადასახადო საბუთბის სახეები. მათი გაფორმება და გამოყენება
24. შიდა საბანკო და ბანკთაშორისი ანგარიშსწორების წესები
25. საგადასახადო სისტემები და საბანკო აუდიტი.
 
საბანკო სამართალი
1. ეროვნული ბანკის საქმიანობა და სამართლებრივი ასპექტები.
2.ეროვნული ბანკის ორგანიზაცია და მმართველობა
3. ეროვნული ბანკის ფულად–საკრედიტო ფუნქციები და ოპერაციები
4. საფინანსო სექტორის ზედამხედველობა
5. კომერციული ბანკების საქმიანობის სამართლებრივი ასპექტები
6. კომერციული ბანკების ლიცენზირება
7. საკუთრების უფლება და მართვა
8. საბანკო სფეროში მოქმედი ხელშეკრულებების შედგენა და პრაქტიკა
9. საბანკო კრედიტი. სესხის ხელშეკრულება
10. გირაო
11. თავდებობა
12. საბანკო გარანტია
13. ანაბარი
14. კომერციული ბანკების პროდუქტების სამართლებრივი ანალიზი.
 
სწავლის საფასური: 300 ლარი, სტაჟირება უფასოა.
ფასდაკლების ფარგლებში: 150 ლარი (იანვრის თვეში).
 
პროგრამა ხორციელდება "ტაოპრივატ ბანკის" მხარდაჭერით